Voetzorg Veluwezoom

Medisch Pedicure, Oncologisch Voetzorgverlener en Sportpedicure

Algemene Voorwaarden Voetzorg Veluwezoom 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Veluwezoom en een cliënt waarop Voetzorg Veluwezoom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Voetzorg Veluwezoom zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats.  Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch aan Voetzorg Veluwezoom door te geven.  

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Voetzorg Veluwezoom 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Voetzorg Veluwezoom de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Voetzorg Veluwezoom, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.  Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Voetzorg Veluwezoom  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website en in de praktijk.  

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen.  In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Voetzorg Veluwezoom.

Voetzorg Veluwezoom is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. 

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Voetzorg Veluwezoom.  De persoonlijke gegevens worden door Voetzorg Veluwezoom opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.  De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Voetzorg Veluwezoom is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Veluwezoom verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Voetzorg Veluwezoom kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.   Voetzorg Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Voetzorg Veluwezoom.

Diefstal wordt door Voetzorg Veluwezoom altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie

Voetzorg Veluwezoom geeft zeven dagen garantie op de behandeling en de producten.  Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voetzorg Veluwezoom.

Voetzorg Veluwezoom dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.  Indien de klacht gegrond is dan zal Voetzorg Veluwezoom de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.  Indien Voetzorg Veluwezoom en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie.

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen.  Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Veluwezoom het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.